gru 23

Na jakie dotacje mogą liczyć przedsiębiorcy?

Obecnie coraz większa liczba polskich przedsiębiorców chcących uzyskać wsparcie w rozwoju własnych firm, decyduje się na złożenie wniosku o dotację z funduszy europejskich. Możliwości i źródeł dofinansowania jest wiele. Przedsiębiorca zainteresowany złożeniem wniosku o pozyskanie dotacji może wziąć udział zarówno w konkursie wojewódzkim, jak i ogólnokrajowym. W zależności od tego, jaką prowadzi działalność i jak duża jest jego firma, może się on starać o pozyskanie dofinansowania z różnych programów. Należy jednak pamiętać, że wielkość przyznawanej dotacji jest ściśle uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, a poziom dofinansowania jest zazwyczaj wyższy w przypadku małych i średnich firm. Ponadto niezwykle ważny jest charakter planowanego projektu. Dotacja, w zależności od Programu i konkursu, może być przeznaczona na różne działania wpływające na rozwój przedsiębiorstwa. Mogą to być badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe związane z rozwiązaniem problemu technologicznego zgłoszonego przez przedsiębiorcę lub podmiot publiczny, a także projekty inwestycyjne o charakterze innowacyjnym. Dofinansowania są również przeznaczane na staże, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych, zapewnienie obsługi organizacyjnej, m.in. organizacji spotkań, konferencji, finansowanie delegacji, tłumaczeń, a także zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo dotacja może być przeznaczona na pokrycie ogólnych kosztów związanych z projektem, w tym zapewnienie warunków techniczno-administracyjnych, umożliwiających sprawną realizację zadań, np. zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zapewnienie i utrzymanie powierzchni biurowej, wynagrodzenie zespołu badawczego, amortyzację środków trwałych na czas trwania projektu oraz podwykonawstwo badań w projekcie.

powrót