maj 21

Na czym polega projekt B+R

Projekt B+R jest projektem obejmującym swoim zasięgiem szeroko pojętą działalność badawczo-rozwojową. W oparciu o wytyczne zawarte w „Podręczniku Frascati” można stwierdzić, że działalność badawcza i prace rozwojowe, znane również pod postacią skrótu B+R, obejmują swoim zakresem systematyczną pracę twórczą, której celem jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do nowych zastosowań. Kwestia „wykorzystania do nowych zastosowań” jest w tym przypadku kluczowa, ponieważ znacznie zawęża bardzo pojemną znaczeniowo definicję B+R. Z tego powodu z B+R wyklucza się:
• Działalność związaną ze szkoleniem i kształceniem kadr w naukach technicznych, medycznych, humanistycznych, społecznych, rolniczych oraz przyrodniczych w szkołach wyższych,
• Wyspecjalizowane czynności dotyczące różnego rodzaju danych, obejmujące m.in. ich tłumaczenie, analizę, kodowanie, klasyfikację, rejestrację itp. Wyjątkiem od tej reguły jest wykonywanie niniejszych prac ściśle w związku z działalnością B+R,
• Nabycie technologii, zakupy inwestycyjne, uruchomienie produkcji oraz produkcję samą w sobie, działalność przedprodukcyjną, marketing, dystrybucję towarów itp.,
• Gromadzenie, przydzielanie oraz zarządzanie środkami na działalność B+R, a także transport, magazynowanie, konserwację, naprawę, utrzymywanie bezpieczeństwa oraz czynności biurowe i administracyjne.
Warto również pamiętać, że projekt B+R może przyjąć postać jednej z trzech konkretnych działalności. Mogą to być badania podstawowe, badania stosowane badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Badania podstawowe są eksperymentalną lub teoretyczną działalnością podejmowaną w celu zdobycia podstawowych informacji dotyczących obserwowalnych zjawisk, bez nastawienia na konkretne, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Zakres badań stosowanych przemysłowych jest zdecydowanie węższy – są one konkretną pracą badawczą zakładającą zdobycie nowej, przede wszystkim praktycznej wiedzy. Z kolei prace rozwojowe są systematyczną pracą opartą o istniejącą wiedzę. Celem prac rozwojowych jest wytworzenie poprzez prototypy i instalacje demonstracyjne nowych produktów lub urządzeń, a także inicjowanie lub udoskonalenie już istniejących usług, procesów albo systemów.

powrót