paź 23

Na czym polega Program Polska Wschodnia?

Program Polska Wschodnia to narzędzie służące wsparciu rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie 5 województw, w tym: lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Środki programu, wynoszące 2mld euro, pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, a także na istotne inwestycje w drogi, kolej i komunikację miejską. Program Polska Wschodnia jest skierowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do przedsiębiorstw typu startup, ośrodków innowacji oraz jednostek samorządu terytorialnego i PKP PLK S.A. Z jego wsparcia można korzystać na trzy sposoby – jako wykonawca projektów, ich uczestnik, bądź użytkownik infrastruktury powstałej dzięki dofinansowaniu. Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek, który przechodzi ocenę formalną i merytoryczną. Dopiero pozytywna ocena z obu kategorii umożliwia uzyskanie wsparcia. Na etapie oceny formalnej sprawdzane jest, czy wniosek jest kompletny i wypełniony zgodnie z instrukcją oraz, czy został on złożony w terminie i odpowiednim miejscu. Jeżeli spełnia on wszystkie kryteria poddawany jest ocenie merytorycznej, podczas której przyznawane są punkty w zależności od stopnia realizacji wybranego warunku. Ocenie podlega przede wszystkim realność i wykonalność założeń projektu. Wśród głównych kryteriów merytorycznych, które należy spełniać występują takie tematy jak: innowacyjność projektu, jakościowa ocena modelu biznesowego.

powrót