maj 19

Kto może korzystać z dotacji unijnych?

Z dotacji unijnych może skorzystać osoba fizyczna, firma lub jednostka samorządu terytorialnego, a także jednostka naukowa (w tym uczelnia wyższa) instytucja albo organizacja pozarządowa. Oczywiście nie każdy z wyżej wymienionych podmiotów uzyska stosowne dofinansowanie zawsze wtedy, gdy tylko zechce to zrobić, ponieważ różne konkursy związane z uzyskaniem dotacji dotyczą różnych rodzajów projektów (przedsięwzięć). Przede wszystkim, żeby uzyskać wsparcie finansowe, należy spełnić odpowiednie wymagania adekwatne do danego , które są określone w dokumentach programowych, rządowych oraz w regulaminie konkursu.
Zazwyczaj osoby fizyczne samodzielnie nie mogą uzyskać żadnej dotacji, chociaż zdarzają się działania, realizowane m.in. przez Agencje Rozwoju Regionalnego, Centra Przedsiębiorczości lub Urzędy Pracy dające taką możliwość – na przykład na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy wsparcie na wykorzystanie energii odnawialnej przez gospodarstwa domowe. O wiele częstszym działaniem praktykowanym przez osoby fizyczne jest zgłoszenie się do właściwej jednostki samorządu terytorialnego z zapytaniem o konkretny program realizowany przez daną jednostkę. Podobnie wygląda kwestia pozostałych wyżej wymienionych podmiotów. W zależności od programu mogą one spróbować uzyskać dotację z pomocą jednostki samorządu terytorialnego lub bezpośrednio od organu przyznającego dotacje.
W przypadku firm obecne programowanie zaplanowane na lata 2014-2020 różni się od poprzedniego, gdzie wspierane były głównie inwestycje polskich przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych oraz chcąc pobudzić rozwój gospodarczy Komisja Europejska postanowiła wspierać działalność badawczo-rozwojową, aby polskie przedsiębiorstwa opracowywały a następnie wdrażały na rynek swoje technologie, a nie te zakupione w krajach bardziej rozwiniętych. Inwestycje mające na celu budowanie hal produkcyjnych lub magazynowych czy zakup środków trwałych, które spowodują wzrost mocy produkcyjnych Unia Europejska nie chce wspierać bezzwrotnymi dotacjami. Przedstawione przedsięwzięcia nastawione są na zysk i obarczone są stosunkowo niewielkim ryzykiem. Dlatego proponowane wsparcie w tym zakresie ma charakter preferencyjnych pożyczek (finansowanie zwrotne) oraz poręczeń kredytowych, możliwych do uzyskania w Instytucjach Otoczenia Biznesu, takich jak Fundusze Pożyczkowe lub Poręczeniowe.
W przypadku dotacji projektami, które mogą uzyskać wsparcie to te związane z opracowywaniem nowych produktów lub technologii, wdrażanie ich w działalności gospodarczej, objęcie ochroną patentową oraz wspieranie ich dyfuzji na rynkach zagranicznych oraz tworzenie lub rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego. Największym programem wspierających działalność B+R będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oprócz niego możliwość wsparcia wymienionych przedsięwzięć możliwe będzie w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych to między innymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Gospodarki.
Z oczywistych względów powyższe informacje przedstawione są w bardzo skrótowej i uproszczonej formie. Dokładne określenie wszystkich możliwych wariantów połączeń programów operacyjnych i ich beneficjentów byłoby nie tylko mało czytelne, ale przede wszystkim zbyt skomplikowane dla postronnego czytelnika. Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami dotyczącymi pozyskiwania dotacji unijnych na projekty badawczo-rozwojowe, to prosimy o kontakt.

powrót