lis 2

Jakie zdobyć fundusze na ochronę zabytków?

Zabytki stanowią istotny element historii, kultury i tradycji każdego kraju. Niestety, często brak wystarczających nakładów finansowych prowadzi do ich niszczenia. W trosce o dziedzictwo kulturowe, różnego rodzaju instytucje, zarówno krajowe jak i zagraniczne przeznaczają środki na jego ochronę.

Ochrona zabytków, w dużej mierze polegająca na konserwacji, restauracji i pracach budowlanych, wymaga dużych nakładów pieniężnych. Niestety – nie każdy właściciel jest w ich posiadaniu. Niezbędne w tym wypadku finansowanie zewnętrzne można pozyskać z dwóch podstawowych źródeł: krajowego i zagranicznego. Krajowe środki pieniężne mogą pochodzić z budżetu państwa lub z budżetu samorządów terytorialnych. W przypadku finansowania pochodzącego z Unii Europejskiej posiadacz zabytku może ubiegać się o dotację lub refundację w ramach specjalnych funduszy.

Pozyskiwanie kapitału należy rozpocząć od złożenia wniosku wraz z kompletną dokumentacją w odpowiednim czasie do odpowiedniej instytucji. Może to być Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz gminny, powiatowy lub wojewódzki organ uchwałodawczy. Dotacje przyznawane są na prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane zaplanowane na bieżący lub następny rok. Możliwa jest także refundacja zainwestowanych środków, jednak jedynie w przypadku gdy wniosek został złożony przed upływem 2 lat od zakończenia prac.Wszystkie działania podlegające dofinansowaniu zostały uwzględnione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zwyczajowo dotacja pokrywa 50% poniesionych przez właściciela nakładów.

Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły. Co najważniejsze, zabytek musi zajmować pozycję w oficjalnym rejestrze zabytków. Proces ubiegania się o dotację z zagranicznego źródła finansowania wygląda podobnie jak w przypadku krajowej instytucji. Środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych rozdysponowywane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, programów wspólnotowych przeznaczonych bezpośrednio dla określonej gałęzi kultury oraz inicjatyw wspólnotowych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego to pielęgnacja tworzonej przez poprzednie pokolenia historii. Finansowanie zewnętrzne pozwoliło na utrzymanie dużej ilości zabytków w dobrym stanie.

powrót