wrz 24

Jakie są najczęstsze błędy podczas wdrażania projektów badawczych?

Często chcąc wdrożyć w życie jakiś projekt badawczy możemy napotkać liczne komplikacje. Do uchybień i braków może dojść na wielu płaszczyznach, dlatego istotne jest rzetelne i skrupulatne przejrzenie dokumentacji, by wykluczyć możliwość odrzucenia projektu. Najczęstsze błędy popełniane, przez autorów, podczas wdrażania projektów badawczych to źle wypełnione deklaracje, nieaktualne zaświadczenia, błędne oznakowanie dokumentacji projektowej oraz wszelkich umów, które są zawierane w ramach projektu. Dodatkowo, często spotykanymi uchybieniami są błędy w wyliczeniach, zarówno w księgach prowadzonych przy projekcie, jak i w podatku VAT. Brak polityki rachunkowej i osoby uprawnionej do prowadzenia księgowości może doprowadzić do odrzucenia projektu. Należy zwracać szczególną uwagę na daty i numery ewidencyjne i księgowe wszystkich dokumentów finansowych. Błędne określanie i zapisywanie kwot wydatków kwalifikowanych może anulować całą, ciężką pracę włożoną w projekt. W trakcie wdrażania projektu występują również błędy, które są efektem pośpiechu i roztargnienia, a są nimi braki dat i podpisów w odpowiednich miejscach, błędy pisarskie oraz stosowanie znaków graficznych i logotypów w nieodpowiednich wariantach kolorystycznych. Skutecznie utrudnić wprowadzenie nowego projektu w życie może także mijanie się z harmonogramem. Wszelkie prace i działania muszą być wykonywane w ramach przedstawionego wcześniej planu. Aby projekt mógł poprawnie funkcjonować należy dopilnować wszelkich procedur związanych z polityką bezpieczeństwa oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentów projektowych.

powrót