lip 4

Jaki jest cel Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa?

Wykonawcy projektu prowadzą działania zmierzające do cyfryzacji różnych sektorów życia publicznego oraz dostosowania jej efektów do potrzeb społeczeństwa. Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (2014-2020) zamierza spożytkować środki uzyskane z Unii Europejskiej, koordynując realizację przedsięwzięć z władzami samorządowymi, instytucjami pozarządowymi oraz przedstawicielami biznesu zainteresowanymi współpracą i inwestycjami. Można wyróżnić szereg najważniejszych zadań.

Na pierwszym miejscu należy wymienić rozwój sieci szerokopasmowego Internetu oraz upowszechnienie dostępu do niego wśród społeczeństwa. Pośród celów projektu znajduje się poprawa jakości administracji publicznej – cyfryzacja usprawni jej działanie, ograniczy biurokrację i ułatwi korzystanie z usług urzędów państwowych. Obecnie tylko jedna trzecia spośród nich korzysta z rozwiązań umożliwiających kontakt za pomocą drogi elektronicznej. Wśród priorytetów znajduje się digitalizacja zasobów (np. zbiorów bibliotecznych) oraz ich udostępnianie. Dzięki informatyzacji szkół stworzone zostaną lepsze możliwości edukacyjne dla uczniów. Zainteresowani korzystaniem z programu powinni być również przedsiębiorcy, ponieważ zakłada on wsparcie firm z branży elektronicznej.

powrót