maj 21

Jak zaplanować projekt badawczy?

Projekty badawcze mogą się bardzo różnić od siebie, nie tylko tematyką, ale przede wszystkim zakresem prowadzonych badań. Jednak w każdym przypadku można wyróżnić kilka cech wspólnych, jakie powinny się znaleźć w planie projektu badawczego.
Na pierwszym miejscu należy możliwie dokładnie zdiagnozować badany problem. Pozwoli to na znacznie zawężenie zakresu związanych z projektem prac, a tym samym przyspieszy jego wykonanie. Po diagnozie powinno się określić cel badania, co z kolei pozwoli na wybór odpowiednich metod badawczych. Przy określaniu celu należy posłużyć się odpowiednimi wskaźnikami, które w ramach danego projektu powinny zostać osiągnięte. Nie należy także zapominać o konceptualizacji polegającej na przejrzystym zdefiniowaniu najważniejszych pojęć i definicji stanowiących teoretyczną podstawę badania. W następnej kolejności wybiera się odpowiednie metody badawcze wraz z technikami pomiaru i charakterystyką próby badawczej, a także dzieli prace projektowe na poszczególne etapy, których stopniowe wykonywanie pozwoli zbliżyć się do zakładanego rezultatu. Nie należy zapominać o wyborze odpowiedniego zespołu badawczego, doborze odpowiednich narzędzi prac badawczych, a także o budżecie oraz harmonogramie projektu, w tym określeniu kamieni milowych pozwalających na przejście do kolejnych etapów przedsięwzięcia. Kwestię wystąpienia ryzyka także należy uwzględnić w planie projektu, podobnie jak sposób analizy oraz prezentacji wyników badania – jest nim najczęściej stosowny raport.
Po wykonaniu wszystkich powyższych przygotowań można przystąpić do badań, a co za tym idzie, do zebrania, przetworzenia oraz analizy uzyskanych danych. Po badaniu należy sporządzić stosowny raport zawierający nie tylko wszystkie zebrane rezultaty prac badawczych, ale również ewentualne sposoby wykorzystania tych rezultatów.

powrót