paź 23

Jak skorzystać z Programu Regionalnego?

Regionalny Program Operacyjny (RPO) to dokument planistyczny, którego podstawa prawna została uchwalona w 6 grudnia 2006 roku, a w którym określone są zarówno obszary, jak i szczegółowe działania organów samorządowych poszczególnych województw, mające na celu wspieranie ogólnopojętego rozwoju konkretnych regionów. Każde województwo posiada swój indywidualny program o charakterze operacyjnym, w którym znajdują się informacje na temat faktycznego stanu województwa oraz szczegółowe zasady prowadzenia polityki rozwoju i niwelowaniu występujących barier. Nadrzędnym celem RPO jest poprawa funkcjonowania konkretnych regionów, polepszenie jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności pomiędzy województwami. Dodatkowo szczególnie ważne jest wykorzystywanie możliwości i potencjałów regionalnych, a także jak najskuteczniejsze niwelowanie wszelkich barier rozwojowych. Wszystko to jest oparte na strategiach rozwoju województw i regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji. Podmiotami, które mogą liczyć na największe wsparcie z Programu Regionalnego są przedsiębiorstwa działające na rzecz zatrudnienia, włączenia społecznego, tworzenia infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu i edukacji, a także szereg różnych instytucji, takich jak samorządy i organizacje pozarządowe. Ponadto RPO funkcjonują uzupełniająco do licznych działań krajowych, takich jak działania z zakresu energetyki i transportu, infrastruktury ochronnej środowiska oraz upowszechniania technologii TIK. Dodatkowo wśród celów RPO znajduje się zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez poprawę poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, wspierając wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Program wspiera także działania z zakresu gospodarki realnej, ułatwiając polskim firmom tworzenie produktów i usług oraz sprzedając je na rynki światowe. Aby skorzystać z dofinansowania należy zidentyfikować swoje potrzeby i określić na realizację jakiego planu potrzebne będą pieniądze. Fundusz wspiera konkretne projekty, dlatego należy się upewnić, że spełniają one wszystkie warunki i wpisują się w cele programu. Chcąc złożyć wniosek o wsparcie z Regionalnego Programu trzeba wziąć udział w konkursie naborów wniosków, których terminy są zazwyczaj publikowane pod koniec każdego roku. Decydując się na złożenie wniosku powinno się dostosować jego szczegóły do wymagań wybranego konkursu. Pomocny w tym przypadku staje się regulamin i kryteria oceny projektów informujące wnioskodawców, na co komisja przyznająca wsparcie będzie zwracała uwagę.

powrót