gru 16

Jak pozyskać dotacje unijne?

Chcąc wspomóc rozwój swojego przedsiębiorstwa warto skorzystać z możliwości, jakie wiążą się z aplikowaniem o fundusze europejskie. Właściciele firm mogą się starać o dofinansowanie unijne na dwa sposoby – poprzez Regionalne Programy Operacyjne oraz poprzez Krajowe Programy Operacyjne. Należy przy tym pamiętać, że terminy, szczegóły i sposób rozdzielania funduszy europejskich różnią się zarówno między poszczególnymi programami krajowymi, jak i regionalnymi. Niektóre województwa, dzięki sprawniejszemu ustalaniu szczegółów dotyczących naborów, ogłaszają konkursy zdecydowanie szybciej od innych. Złożenie wniosku o dotację wiąże się z wypełnieniem odpowiedniego formularza, który znajduje się na stronie właściwego programu operacyjnego. Zarówno wypełnianiem formularza, jak i pisaniem wniosku można się zająć osobiście lub zlecić obie czynności firmie, która profesjonalnie się tym zajmuje. Zanim się jednak przystąpi do jakichkolwiek prac nad wnioskiem, należy się upewnić, że firma spełnia wszystkie wymogi wyszczególnione w regulaminie i kwalifikuje się do brania udziału w konkursie. Jeżeli tak, powinno się sprecyzować dziedzinę, w której chce się doskonalić i rozwijać swoją działalność oraz określić cel i korzyści, jakie mają się wiązać z uzyskaniem dotacji. Trzeba jednak pamiętać, że poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa. Złożony wniosek zostaje poddany zarówno ocenie formalnej, jak i merytorycznej, jednak aby doszło do oceny merytorycznej musi on spełniać wymogi formalne. Na ocenę czeka się nie dłużej niż 3 miesiące, a pozytywna weryfikacja wniosku wiąże się z możliwością podpisania umowy o dofinansowanie.

powrót