lis 14

Czym są koszty kwalifikowane?

Każde przedsiębiorstwo ma swoje wydatki, a zatem ponosi określone koszty. W zależności od celu wydatków i czasu, w którym zostały rozdysponowane, koszty możemy podzielić na niekwalifikowane i kwalifikowane. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, czym charakteryzują się koszty kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane to wydatki podlegające refundacji ze środków Unii Europejskiej. Innymi słowy to nakłady finansowe spożytkowane na działania w ramach projektów unijnych. Podstawowym kryterium będącym przesłanką do uznania kosztu za kwalifikowany jest okres jego wydatkowania, tak zwany okres kwalifikowalności. W zależności od zasad danego konkursu, czas na rozdysponowanie środków może być różny. Warto zaznaczyć, że różnorodność kosztów, wynikająca z odmiennych charakterów poszczególnych projektów nie pozwala na stworzenie jednej, wiążącej listy kosztów kwalifikowanych. Według Rozporządzenia Ministra Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG 2007-2013, typ kosztu kwalifikowanego, zgodnie z którym przyznawana jest określona procentowa stopa zwrotu, musi zostać wymieniony w powyższym dokumencie.

Zgodnie z dyspozycją, kosztem kwalifikowanym mogą być środki trwałe, produkty i usługi. Niekiedy zalicza się do nich także płace osób zaangażowanych w proces wdrażania projektu. Co najważniejsze, wydatek musi zostać uznany przez odpowiednią instytucję za niezbędny do realizacji projektu, w ramach którego ma zostać przyznana dotacja. Z zasady tylko pewna część kosztów kwalifikowanych jest refundowana. Może zdarzyć się też tak, że wniosek o dotację zostanie odrzucony i przedsiębiorca będzie zmuszony w pełni finansować projekt ze środków własnych lub też skorzystać z innego źródła finansowania zewnętrznego.

powrót