lut 23

Czym są instytucje otoczenia biznesu?

Instytucje otoczenia biznesu są podmiotami infrastruktury usługowej, których głównym zadaniem jest wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej. Ta stosunkowo enigmatyczna definicja obejmuje swoim zakresem wszystkie podmioty, które całe swoje zyski przeznaczają na reinwestowanie w działalność związaną ze wspieraniem biznesu lub współpracę sektorów naukowego i biznesowego. Generalnie instytucje otoczenia biznesu dzieli się na 3 podstawowe typy: ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji oraz instytucje finansowe.

Ośrodki przedsiębiorczości zajmują się promocją i inkubacją przedsiębiorczości, usługami wsparcia dla sektora MSP oraz aktywizacją regionów dotkniętych strukturalnym bezrobociem lub kryzysem. Do tej grupy należą przede wszystkim centra biznesu, ośrodki szkoleniowo-doradcze, ośrodki przedsiębiorczości, punkty konsultacyjne czy inkubatory przedsiębiorczości.

Z kolei rola ośrodków innowacji polega na promocji innowacyjnej przedsiębiorczości, dostarczanie proinnowacyjnych usług, animacja przedsiębiorczości akademickiej oraz wsparcie współpracy biznesu oraz nauki. Do tej grupy zaliczamy akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne (naukowe, przemysłowo-badawcze, badawcze itp.), inkubatory technologiczne, centra transferu technologii i e-inkubatory.

Trzecia grupa omawianych podmiotów, czyli instytucje finansowe, mają za zadanie ułatwienie finansowania nowych firm z sektora MSP oraz dostarczenie usług finansowych adekwatnych do specyficznych przedsięwzięć gospodarczych. Są nimi fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych oraz kapitału zalążkowego, a także sieci aniołów biznesu.

Sieć instytucji otoczenia biznesu ciągle się powiększa, na czym szczególnie korzystają młodzi oraz innowacyjni przedsiębiorcy.

powrót