wrz 16

Czym są Białe Księgi UE?

Białą Księgą nazywamy dokument opracowany przez Komisję Europejską, który dotyczy postulatów i planów oraz sposobów ich realizacji. Zawiera on przede wszystkim informacje o głównych kierunkach rozwoju Unii Europejskiej. Nie ma mocy obowiązującej, lecz zwyczajowo jego zapisy są przestrzegane przez podmioty, do których się odnosi. Kolejny etap stanowi zatwierdzenie (lub odrzucenie) zawartych w nim propozycji przez Radę Unii Europejskiej. Pozytywna ocena może zaowocować powstaniem właściwego programu, którego celem jest urzeczywistnienie przedłożonego projektu. Powstanie Białej Księgi niekiedy poprzedza opracowanie tzw. Zielonej Księgi, będącej punktem wyjścia do debaty i konsultacji, których rezultaty przedstawiane są w tej pierwszej.

Przykładem omawianego tutaj dokumentu jest Biała Księga Polska-UE, poprzedzająca przystąpienie naszego kraju do wspólnoty. Zgromadzone w niej w latach 1993-1996 materiały dotyczą reform (przede wszystkim z zakresu gospodarki) realizujących założenia niezbędne do przyjęcia państwa do Unii Europejskiej. Spośród innych postulatów formułowanych w tej formie warto wymienić Białą Księgę ws. wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia z 1993 r. oraz Białą Księgę ws. realizacji rynku wewnętrznego z 1985.

powrót