maj 9

Czym jest Program Infrastruktura i Środowisko?

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, realizowany w latach 2014 – 2020 jest krajowym programem wspierającym szeroko rozumianą ochronę środowiska – ekologiczny transport, gospodarkę niskoemisyjną, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz adaptację do tych, które już nastąpiły. Co więcej, jest to program obejmujący swoim zakresem również budowę miejskiej infrastruktury drogowej, wspomagający bezpieczeństwo energetyczne (np. budowa magazynów gazu ziemnego) czy ochronę oraz rozwój instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego, a także rozwój infrastruktury medycznej.

Z finansowania realizowanego w ramach omawianego Programu mogą korzystać m.in. administracja publiczna, przedsiębiorstwa z sektora MSP i większe, związki wyznaniowe, organizacje społeczne, samorządy czy instytucje kultury, edukacji, nauki lub ochrony zdrowia.

Warto również pamiętać, że środki finansowe przyznawane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pochodzą z trzech źródeł: Funduszu Spójności, prywatnych oraz publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie w tym przypadku może przyjąć formę zaliczki na poczet wydatków planowanych lub refundacji wydatków już poniesionych. Ponadto dofinansowaniu mogą ulec wyłącznie koszty kwalifikowane określone osobno w każdym z projektów. Działania, które nie są uwzględnione jako koszty kwalifikowane, muszą być finansowane ze środków własnych beneficjentów.

Nie należy przy tym zapominać, że w projektach, w których środki finansowe częściowo pochodzą z zasobów krajowych, beneficjenci muszą wnieść wkład własny w wysokości określonej w regulaminie danego projektu.

powrót