paź 17

Czym jest model HERMIN?

Model ekonometryczny HERMIN to następca wielosektorowego projektu HERMES opracowanego przez Komisję Europejską. Choć został zbudowany na tych samych fundamentach, skupia się na zdecydowanie mniejszym obszarze – regionalnym bądź krajowym. Model, oparty o keynesowskie i neoklasyczne schematy, pozwala na ocenienie efektów mechanizmów wdrożonych w ramach polityki spójności oraz zbadanie reakcji gospodarki poszczególnych krajów na prowadzone działania.

262-równaniowy model skupia się na pięciu dziedzinach gospodarki: przemyśle, rolnictwie, budownictwie, usługach rynkowych i usługach nierynkowych. Uwzględnia stopień otwarcia gospodarki, powiązania pomiędzy zamkniętą i otwartą częścią rynku, a także mechanizmy kształtujące poziom cen i płac. Bierze pod uwagę również elastyczność i schematy występujące na rynku pracy oraz znaczenie i charakter sektora publicznego.Wykorzystywane przez Unię Europejską narzędzie badawcze ma charakter regionalny. Stosowane jest w gospodarkach dopiero wstępujących w struktury UE, szczególnie tych niewielkich. Małe, rozwijające się rynki cechuje występowanie zawodności. Skutkiem jest nieefektywny mechanizm rynkowy. Dopiero poznanie specyfiki danej gospodarki, jej mocnych i słabych stron, pozwoli na odpowiednie dostosowanie mechanizmów stymulujących jej rozwój.

Wdrażanie modelu w Polsce przypadło na okres poprzedzający przystąpienie kraju do UE. Wyniki uzyskane w drodze implementacji projektu stanowiły część Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Były również podporą dla opracowanego przez Komisję Europejską dokumentu stanowiącego o podstawie wsparcia organizacji międzynarodowej dla Polski. Wersja modelu wdrożona w naszym kraju, podobnie jak w innych, jest ciągle udoskonalana. Prace rozwojowe prowadzone są przez pracowników Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ocena wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i ich wpływu na dany kraj za pomocą ciągle modyfikowanego HERMINa ma wiernie odzwierciedlać realia danej gospodarki.

powrót