mar 1

Czym jest ewaluacja?

Ewaluacja jest obiektywną oceną danego projektu lub programu na wszystkich etapach – od planowania, przez realizację, aż po rezultaty. Jej nadrzędnym celem jest szeroko rozumiana poprawa jakości strategii oraz programów operacyjnych w kontekście konkretnych problemów strukturalnych związanych z danymi regionami oraz państwami członkowskimi. Innymi słowy ewaluacja jest oszacowaniem jakości realizowanego projektu w odniesieniu do wcześniejszych założeń oraz uzyskiwanych rezultatów. Dzięki niej programy realizowane przez władze publiczne są stale ulepszane, zaś ich najważniejsze cele są bardziej przejrzyste.

Kryteriami, które są brane pod uwagę podczas działań ewaluacyjnych, są trwałość, skuteczność, trafność, efektywność oraz użyteczność. Trwałość określa długookresowe szanse trwania efektów przedsięwzięcia już po zakończeniu jego finansowania. Skuteczność opisuje relację pomiędzy osiągniętym a założonym efektem. Trafność określa zgodność pomiędzy założeniami przedsięwzięcia a realnymi potrzebami danej społeczności. Efektywność mówi nam, czy wysokość środków, jakie zostały poświęcone na osiągnięcie danych celów, jest adekwatna do otrzymanych rezultatów. Z kolei użyteczność informuje otoczenie o zgodności uzyskanych rezultatów z rzeczywistymi potrzebami odbiorców projektu.

Ewaluacja może zostać przeprowadzona przed rozpoczęciem projektu, podczas jego realizacji oraz po jego zakończeniu. Podmiotem dokonującym oceny może być zarówno sam beneficjent, jak i niezależny ekspert z zewnątrz.

powrót