maj 23

Czym jest Europa 2020?

Program Europa 2020 stanowi odpowiedź nie tylko na konieczność wyprowadzenia Unii Europejskiej z kryzysu gospodarczego, ale również na potrzebę długofalowej wizji. Jest to obejmująca dekadę (2010-2020) strategia, do której priorytetów należy polityka zrównoważonego rozwoju (wsparcie mniej rozwiniętych regionów) oraz korekta unijnego modelu gospodarczego, mająca doprowadzić do lepszego wykorzystywania potencjału ekonomicznego wspólnoty.

Można wyróżnić pięć głównych celów. Pierwszy jest związany z redukcją bezrobocia. Zatrudnienie docelowo ma być nie mniejsze niż 75% osób pomiędzy 20 a 64 rokiem życia. Kolejne zadanie polega na ustaleniu stałego poziomu wydatków na rozwój i badania. Ma on wynosić 3% PKB Unii Europejskiej. Niemniej ważna jest kwestia klimatu i energii, czyli m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych (o 1/5 w porównaniu do 1990 r.). W kontekście oświaty do priorytetów zaliczono upowszechnienie edukacji na poziomie wyższym (przynajmniej 40% między 30 a 34 rokiem życia powinno legitymować się dyplomem uczelni). Piąty cel odnosi się do postulatów socjalnych, w tym przede wszystkim ograniczenia poziomu ubóstwa poprzez pomoc 20 milionom Europejczyków. Siedem inicjatyw przewodnich umożliwić ma skoordynowaną realizację planu. Należą do nich: cyfryzacja, innowacyjność, młodzież, zatrudnienie, przemysł, ubóstwo oraz oszczędne (efektywne) gospodarowanie zasobami.

powrót