wrz 26

Czym jest certyfikacja wydatków?

W celu uzyskania refundacji podmioty gospodarcze poddawane są kontroli finansowej. Występująca w ramach projektów unijnych certyfikacja wydatków polega na gromadzeniu informacji o nakładach poniesionych przez poszczególne przedsiębiorstwa i instytucje. Aby uzyskać zwrot kosztów, uczestnicy rynku zobowiązani są do przedstawienia deklaracji rozdysponowanych środków oraz potwierdzenia tych wydatków. Sprawdzana zostaje także adekwatność wcześniejszych ustaleń z wysokością, przeznaczeniem i sposobem wydatkowania. Jeżeli proces kontrolny przebiegnie pomyślnie, koszty zostaną zatwierdzone przez komisję, a poddany certyfikacji przedsiębiorca otrzyma refundację.

Dokumentem służącym usystematyzowaniu certyfikacji są Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Na okres obowiązywania dokumentu zaplanowano restrukturyzację procesu certyfikacji. W drodze decentralizacji, wcześniej działająca Instytucja Certyfikująca, funkcjonująca w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zostanie zastąpiona przez specjalnie powołane jednostki zarządzające (IZ RPO – Instytucje Zarządzające Regionalnym Programem Operacyjnym). Za sprawą podjętych działań nastąpi instytucjonalne rozdzielenie roli certyfikacyjnej od zarządczej i kontrolnej.

W latach 2014-2020, wchodzące w zakres polityki strukturalnej fundusze spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) mogą przekazać Polsce nawet 82,5 miliarda euro. Zmodernizowany proces certyfikacji nie tylko stanie się bardziej przejrzysty, ale także umożliwi bardziej efektywną alokację pozyskanych środków.

powrót