sty 27

Czy dotacje unijne są pomocą de minimis?

Pomoc de minimis jest pomocą publiczną niewymagającą notyfikacji Komisji Europejskiej, ponieważ jej niewielkie rozmiary nie naruszają zasad związanych z konkurencyjnością. Ponadto jest to pomoc, która może być udzielana w formie indywidualnego dofinansowania lub na podstawie programu pomocowego, nie tylko ze środków unijnych, ale również jako pomoc krajowa. Poza dotacjami, np. na cele środowiskowe, szkolenia lub ochronę zabytków, może także obejmować m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości czy ulgi dotyczące spłat zobowiązań cywilnoprawnych.

Najczęściej pomoc de minimis polega na uzyskaniu środków finansowych w wysokości nieprzekraczającej 200 000 euro w okresie trzech lat obrotowych. Pieniądze mogą pochodzić z różnych form wsparcia. Po upływie trzech lat obrotowych limit w wysokości 200 000 euro odnawia się. Jedynie przedsiębiorcy działający w branży drogowego transportu towarów objęci są maksymalną pomocą w wysokości 100 000 euro. Poza tym z tego rodzaju dopłat nie mogą korzystać przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa oraz akwakultury czy produkcji pierwotnej produktów rolnych.

W większości przypadków dotacje unijne mogą być traktowane jako pomoc de minimis, nie jest to jednak regułą. Dotację unijną można również otrzymać w ramach któregoś z programów regionalnej pomocy inwestycyjnej. Co więcej, w ramach jednej dotacji niektóre koszty kwalifikowane mogą zostać uznane za pomoc de minimis, inne zaś nie.

powrót