sty 27

Czy dotacje unijne są opodatkowane?

Dotacje unijne co do zasady nie stanowią opodatkowanego przychodu.

Owszem, w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) czytamy, że dotacje, subwencje, dopłaty lub inne świadczenia, które zostały otrzymane jako zwrot wydatków lub na pokrycie kosztów, są uznawane za przychód z działalności gospodarczej. Co więcej, przychód powstaje w sytuacji, gdy otrzymane dotacje są wydatkowane na zakup bądź wytworzenie składników majątku innych, niż wartości niematerialne i prawne bądź środki trwałe. Analogicznie można stwierdzić, że przychód nie powstaje, gdy otrzymaną dotację przeznaczymy na zakup środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych.

Warto jednak pamiętać o art. 21 ust. 1 pkt. 137 ww. ustawy. Czytamy w nim, że przychodem zwolnionym z podatku dochodowego są środki finansowe uzyskane przez uczestnika danego projektu w sytuacji, gdy stanowią one część programu finansowanego ze środków europejskich. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy przeznaczymy te pieniądze na zakup lub wytworzenie składników majątku, które nie są środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi. Taki przychód nie będzie opodatkowany, co w konsekwencji oznacza, że wydatki poniesione na zakup składników majątku niebędących środkami trwałymi nie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując: dotacja unijna nie stanowi opodatkowanego przychodu, bez względu na to, czy zostanie przeznaczone na zakup środków trwałych (w ogóle nie jest przychodem), czy składników majątku niebędących środkami trwałymi (jest zwolniona od podatku).

powrót