gru 14

Czego dotyczy Fundusz Spójności?

Fundusz Spójności określamy również jako Fundusz Kohezyjny. Ma on charakter czasowej pomocy (tym samym nie jest to fundusz strukturalny). Został ustanowiony na mocy Traktatu z Maastricht, uchwalonego w roku 1992, i rozpoczął działalność dwa lata później, kiedy powołała go do życia Rada Unii Europejskiej (rozporządzenie na jego temat przyjęła 16 maja 1994 roku). Fundusz udziela pomocy państwom, których Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 90% średniej w Unii Europejskiej.

Historia Funduszu Spójności

W 1994 roku Fundusz obejmował jedynie cztery państwa: Irlandię, Hiszpanię, Portugalię i Grecję. Jego celem było wsparcie rozbudowy infrastruktury transportowej oraz ochrony środowiska. W 2004 roku Irlandia przestała być dotowana przez Fundusz (ze względu na to, że nie spełniała już wymaganych kryteriów). W tym samym roku do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw, w tym Polska. Ich dochód PKB per capita nie przekraczał wspomnianego progu średniej unijnej, tym samym nowi członkowie wspólnoty zaczęli od Funduszu Spójności otrzymywać pomoc. Objęła ona także kolejne państwa, które zostały przyjęte do wspólnoty, czyli Bułgarię i Rumunię (2007) oraz Chorwację (2013). W latach 2007-2013 wsparcie dla Hiszpanii miało charakter przejściowy, po czym nie było już kontynuowane, ponieważ przestała ona spełniać podstawowy wymóg.

erspektywa lat 2014-2020

Obecnie Fundusz Spójności wspomaga aż piętnaście członków wspólnoty, w tym Polskę. Poza naszym krajem są to: Węgry, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Bułgaria, Malta i Cypr. Budżet wynosi 63,4 miliardów euro. Fundusz wspomaga dwa sektory: transeuropejskie sieci transportowe oraz ochronę środowiska. W tym pierwszym przypadku pomoc obejmuje istotne z punktu widzenia ogólnoeuropejskiego projekty wskazane przez organa Unii Europejskiej. Dotacje otrzymują projekty z zakresu infrastruktury, będące częścią tzw. instrumentu „Łącząc Europę”. W zakresie ochrony środowiska wspierane są programy z obszaru transportu i energetyki, których realizacja stanowi realną pomoc dla środowiska (rozwój transportu publicznego i kolei, poprawa efektywności energetycznej, upowszechnianie korzystania ze źródeł odnawialnych).

powrót