lut 21

Czego dotyczą Inteligentne Specjalizacje?

Dofinansowanie w ramach wspierania Inteligentnych Specjalizacji to kolejne narzędzie, przy pomocy którego Unia Europejska chce wzmacniać projekty wykazujące największy potencjał naukowy i gospodarczy dla kraju. Do krajowych Inteligentnych Specjalizacji możemy zaliczyć te branże, które mają największy wpływ na wzrost konkurencyjności na rynkach międzynarodowych oraz duże znaczenie dla krajowej gospodarki. Do omawianej grupy należą również branże, które kreują nowatorskie rozwiązania. Tylko przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki takiemu rozwiązaniu wykorzystanie europejskich funduszy staje się bardziej efektywne.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje obejmują 20 specjalności, podzielonych na działy takie jak: Zdrowe społeczeństwo, Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, Zrównoważona energetyka, Surowce naturalne i gospodarka odpadami, a także Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Warto wiedzieć, że Inteligentne Specjalizacje nie zostają określone tylko w wymiarze krajowym. Każde z województw posiada zarysowane kierunki Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Są one bardzo istotną częścią strategi rozwoju tych regionów.

Do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji możemy zaliczyć między innymi branże związane z działalnością taką jak energia zrównoważona, technologie chemiczne, farmacja, nauki medyczne, elektrotechnika czy technologie komunikacyjne oraz informacyjne. Dodajmy do tego również takie dziedziny jak motoryzacja, przemysł wydobywczy, nowoczesny przemysł odzieżowy, bezpieczna żywność, budownictwo niskoenergetyczne, lotnictwo i kosmonautyka, działalność morska. Pamiętajmy też o naukach o życiu, przemyśle kreatywnym, turystyce, przedsiębiorczości oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Określone przez poszczególne regiony Inteligentne Specjalizacje uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu możliwy jest kompleksowy i zaplanowany rozwój poszczególnych województw, a tym samym całego kraju.

powrót