lut 23

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis jest formą pomocy publicznej, skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. Środki na jej udzielenie pochodzą ze środków unijnych, ale instytucje państwowe również posiadają narzędzia pomocy.

Udzielane na tej podstawie dofinansowanie nie musi być notyfikowane przez Komisję Europejską, w myśl pochodzącej z prawodawstwa rzymskiego zasady „de minimis noncurat lex”, czyli „prawo nie troszczy się o drobiazgi”. Pomoc de minimis ma małe rozmiary, a w związku z tym nie jest traktowana jako przekroczenie podstawowych reguł traktatowych, które dotyczą progu odczuwalności, to znaczy nie narusza zasad uczciwej konkurencji na rynku. Należy jednak pamiętać, że łączna kwota wsparcia udzielanego w ramach pomocy de minimis dla jednej firmy nie może przekroczyć kwoty 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat podatkowych. Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu – w ich przypadku ograniczenie jest określone do kwoty 100 tysięcy euro.

Limit pomocy de minimis można sprawdzić w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przy użyciu specjalnej aplikacji SHRiMP. Aktualnie obowiązujące reguły udzielenia pomocy de minimis, ustalone w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej, będą funkcjonować do końca 2020 roku.

Pomoc de minimis – kto może skorzystać?

Z dofinansowania w ramach pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy uzyskane w ten sposób środki chcą przeznaczyć na rozwój firmy, na przykład szkolenia lub inwestycje. Państwo może również wesprzeć przedsiębiorstwa między innymi przez zwolnienia z podatków (na przykład od nieruchomości), umorzenie odsetek ZUS, dofinansowanie na cele środowiskowe lub udzielenie gwarancji kredytowych.

Warto pamiętać, ze pomoc de minimis nie jest skierowana do firm w trudnej sytuacji finansowej. Z takiej formy wsparcia nie mogą skorzystać również między innymi przedsiębiorcy działający w sektorze rybołóstwa lub akwakultury, a także producenci podstawowych wyrobów rolnych.

Inne wyjątki to firmy zajmujące się przetwórstwem oraz przedsiębiorstwa dystrybucyjne, które nie mogą skorzystać z pomocy na zasadach określonych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej.

powrót