lut 23

Co to jest biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem tworzonym na potrzeby przedsiębiorstwa w celu określenia opłacalności danej inwestycji, a ogólniej rzecz ujmując, jako dokument określający potencjalne, zaplanowane rezultaty biznesowe i działania konieczne do ich osiągnięcia. Sporządzany jest nie tylko dla celów wewnętrznych firmy, ale również dla celów zewnętrznych, jako dokument konieczny do pozyskania kredytu lub dofinansowania. Podstawą do jego sporządzenia jest kompleksowa ocena strategiczna przedsiębiorstwa w kontekście istniejących uwarunkowań natury rynkowej, finansowej, marketingowej czy organizacyjnej. Elementami biznesplanu są m.in. analizy: SWOT, rynku czy finansowa.

Warto pamiętać, że jest to dokument, który musi zostać stworzony w oparciu o ścisłe dane dotyczące gospodarczych uwarunkowań w najbliższym otoczeniu, a nie o optymistyczne prognozy wzrostu czy zysków. Z tego względu jego treść powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan przedsiębiorstwa, uwzględniać najważniejsze zewnętrzne uwarunkowania, a także prezentować doświadczenie kadry kierowniczej. Ważne jest również przedstawienie rzeczywistych osiągnięć w związku prowadzoną działalnością.

Ponadto biznesplan powinien być wykonalny w oparciu o bieżące okoliczności gospodarcze, przejrzysty w założeniach, szczegółowy w koniecznym zakresie, kompletny w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia oraz racjonalny, czyli oparty na rzeczywistych przesłankach i realnych do osiągnięcia celach.

Z tego względu przygotowanie biznesplanu warto zlecić profesjonalistom, którzy uwzględnią w nim każdy z wyżej wymienionych czynników i ocenią, czy zaplanowana inwestycja ma szansę na powodzenie. Znajdziecie Państwo takich w firmie Tomasz Piątek Consulting.

powrót