sie 31

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT jest jedną z metod analizy strategicznej, najczęściej stosowaną w przypadku różnego rodzaju organizacji, projektów czy inwestycji. Jest to bardzo pomocne narzędzie, stosunkowo proste w obsłudze, które służy wewnętrznej analizie danego przedmiotu, a także jego otoczenia. Metodę SWOT stosuje się w celu optymalizacji strategii zarządzania lub budowy nowej strategii rozwoju. Jej najważniejszym celem jest określenie aktualnej kondycji danego przedmiotu, jego perspektyw, zagrożeń oraz optymalnej strategii postępowania.
Nazwa niniejszej metody pochodzi od pierwszych liter słów klasyfikujących cztery podstawowe czynniki strategiczne, w kontekście których analizuje się dany przedmiot. Są to czynniki wewnętrzne „Strenghts” oraz „Weaknesses” i zewnętrzne „Opportunities” oraz „Threats”. „Strenghts” to nic innego, jak mocne strony przedmiotu analizy, czyli wszystko to, co stanowi przewagę w stosunku do ewentualnej konkurencji. „Weaknesses” to słabe strony, czyli wady przedmiotu lub wewnętrzne bariery jego rozwoju. Czynniki zewnętrzne, czyli te, na które obiekt analizy nie ma wpływu, to szanse, czyli „Opportunities” i zagrożenia, czyli „Threats”.
Metoda SWOT polega na możliwie dokładnej identyfikacji mocnych oraz słabych stron i czynników ryzyka, przy czym należy pamiętać, że zbyt dużo danych może zaciemnić uzyskany w wyniku analizy obraz. Po wyodrębnieniu kluczowych elementów wchodzących w skład powyższych czynników strategicznych można ustalić skalę punktową (np. od 0 do 5) do łatwiejszego zobrazowania każdego elementu. Ważne jedynie, żeby przy dokonywaniu analizy stosować konkretny punkt odniesienia. W tym kontekście SWOT można przeprowadzić:
w odniesieniu do stanu minionego organizacji lub projektu, np. sprzed roku,
w relacji pomiędzy stanem bieżącym a optymalnym,
w odniesieniu do konkurencji.
Ponadto dobrym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania niniejszego badania zewnętrznym specjalistom, którzy nie są w żaden sposób związani z firmą, tylko mają świeży, obiektywny ogląd rzeczy. Z tego względu analizę SWOT stosuje się nie tylko przy tworzeniu szeroko pojętej strategii rozwoju, ale również podczas tworzenia biznesplanów, podczas wdrażania norm ISO czy podczas tworzenia strategii naprawczych.

powrót