• Czym jest model HERMIN?

  Model ekonometryczny HERMIN to następca wielosektorowego projektu HERMES opracowanego przez Komisję Europejską. Choć został zbudowany na tych samych fundamentach, skupia się na zdecydowanie mniejszym obszarze – regionalnym bądź krajowym. Model, oparty o keynesowskie i neoklasyczne schematy, pozwala na ocenienie efektów mechanizmów wdrożonych w ramach polityki spójności oraz zbadanie reakcji gospodarki poszczególnych krajów na prowadzone działania.

  262-równaniowy model skupia się na pięciu dziedzinach gospodarki: przemyśle, rolnictwie, budownictwie, usługach rynkowych i usługach nierynkowych. Uwzględnia stopień otwarcia gospodarki, powiązania pomiędzy zamkniętą i otwartą częścią rynku, a także mechanizmy kształtujące poziom cen i płac.

  czytaj więcej
 • Czego dotyczy Narodowy Plan Szerokopasmowy?

  Narodowy Plan Szerokopasmowy to projekt rozwojowy zaplanowany na lata 2014-2020, opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ma umożliwić korzystanie z szybkiej sieci na terenie całej Polski. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby 16 milionów obywateli obecnie pozbawionych dostępu do szerokopasmowego internetu.

  Wszelkie działania prowadzone w ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego są ukierunkowane na ułatwienie dostępu do szybkiego Internetu. W tym celu mają zostać zbudowane sieci szerokopasmowe, które są gwarancją internetu o minimalnej prędkości 300 megabitów na sekundę. Ich budowa ma zostać zrealizowana do końca 2020 roku. Ponadto, modyfikacja zawiłych przepisów prawa ma wyeliminować niepotrzebne utrudnienia,

  czytaj więcej
 • Czym jest certyfikacja wydatków?

  W celu uzyskania refundacji podmioty gospodarcze poddawane są kontroli finansowej. Występująca w ramach projektów unijnych certyfikacja wydatków polega na gromadzeniu informacji o nakładach poniesionych przez poszczególne przedsiębiorstwa i instytucje. Aby uzyskać zwrot kosztów, uczestnicy rynku zobowiązani są do przedstawienia deklaracji rozdysponowanych środków oraz potwierdzenia tych wydatków. Sprawdzana zostaje także adekwatność wcześniejszych ustaleń z wysokością, przeznaczeniem i sposobem wydatkowania. Jeżeli proces kontrolny przebiegnie pomyślnie, koszty zostaną zatwierdzone przez komisję, a poddany certyfikacji przedsiębiorca otrzyma refundację.

  Dokumentem służącym usystematyzowaniu certyfikacji są Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

  czytaj więcej
 • Różnica między dotacją a pożyczką

  Zarówno dotacja, jak i pożyczka, stanowią zewnętrzne źródło finansowania dla działalności gospodarczej i projektów biznesowych. Dopiero przestawienie ich istoty pozwoli pokazać występujące między nimi różnice.

  Dotacja

  Dotacja dla przedsiębiorcy to rozwiązanie pozwalające na pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych pochodzących zarówno z instytucji krajowych jak i unijnych. W zależności od profilu i wielkości prowadzonej lub dopiero zakładanej działalności, należy rozważyć charakter programu i konkursu, na drodze którego możliwe jest zdobycie kapitału. Przykładowo w Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotni mogą otrzymać 20 tysięcy złotych na założenie własnego biznesu,a w ramach unijnego programu Wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia nawet dwa razy tyle.

  czytaj więcej
 • Czym są Białe Księgi UE?

  Białą Księgą nazywamy dokument opracowany przez Komisję Europejską, który dotyczy postulatów i planów oraz sposobów ich realizacji. Zawiera on przede wszystkim informacje o głównych kierunkach rozwoju Unii Europejskiej. Nie ma mocy obowiązującej, lecz zwyczajowo jego zapisy są przestrzegane przez podmioty, do których się odnosi. Kolejny etap stanowi zatwierdzenie (lub odrzucenie) zawartych w nim propozycji przez Radę Unii Europejskiej. Pozytywna ocena może zaowocować powstaniem właściwego programu, którego celem jest urzeczywistnienie przedłożonego projektu. Powstanie Białej Księgi niekiedy poprzedza opracowanie tzw. Zielonej Księgi, będącej punktem wyjścia do debaty i konsultacji,

  czytaj więcej