• Co to jest Baza Konkurencyjności?

  Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw lub regionów mają na celu wspieranie rozwoju tych obszarów. Beneficjentami Programu mogą być między innymi małe lub średnie firmy, organy samorządów lokalnych, stowarzyszenia, instytucje sportu, kultury oraz wspierające biznes, a także zakłady opieki medycznej. Dofinansowania w ramach Programu powinno być udzielane z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji. Opisują to Wytyczne Ministra Rozwoju, w których zostały zawarte zasady dysponowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na okres 2014-2020.

  Baza Konkurencyjności to system, z którego są zobowiązani korzystać beneficjenci Funduszy Europejskich.

  czytaj więcej
 • Na czym polega działanie Go to Brand?

  Działanie „Go to Brand” to inicjatywa, która ma wspierać działania promocyjne marek produktowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Jest to inicjatywa podejmowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Działanie „Go to Brand” służy przede wszystkim promowaniu polskich marek oraz ich internacjonalizacji na międzynarodowych rynkach. Wymiernym efektem działania „Go to Brand” powinno być zwiększenie eksportu polski marek za granicę. Promowane przedsiębiorstwa powinny prowadzić badania oraz eksport, a także oferować usługi i produkty innowacyjne, które mają szansę zdobyć popularność na rynkach zagranicznych.

  Działanie Go to Brand – przeznaczenie i beneficjenci

  Dofinansowanie w ramach działania POIR „Go to Brand”

  czytaj więcej
 • Co to jest pomoc de minimis?

  Pomoc de minimis jest formą pomocy publicznej, skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. Środki na jej udzielenie pochodzą ze środków unijnych, ale instytucje państwowe również posiadają narzędzia pomocy.

  Udzielane na tej podstawie dofinansowanie nie musi być notyfikowane przez Komisję Europejską, w myśl pochodzącej z prawodawstwa rzymskiego zasady „de minimis noncurat lex”, czyli „prawo nie troszczy się o drobiazgi”. Pomoc de minimis ma małe rozmiary, a w związku z tym nie jest traktowana jako przekroczenie podstawowych reguł traktatowych, które dotyczą progu odczuwalności, to znaczy nie narusza zasad uczciwej konkurencji na rynku.

  czytaj więcej
 • Czego dotyczą Inteligentne Specjalizacje?

  Dofinansowanie w ramach wspierania Inteligentnych Specjalizacji to kolejne narzędzie, przy pomocy którego Unia Europejska chce wzmacniać projekty wykazujące największy potencjał naukowy i gospodarczy dla kraju. Do krajowych Inteligentnych Specjalizacji możemy zaliczyć te branże, które mają największy wpływ na wzrost konkurencyjności na rynkach międzynarodowych oraz duże znaczenie dla krajowej gospodarki. Do omawianej grupy należą również branże, które kreują nowatorskie rozwiązania. Tylko przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki takiemu rozwiązaniu wykorzystanie europejskich funduszy staje się bardziej efektywne.

  czytaj więcej
 • Czego dotyczy Europejska Współpraca Terytorialna?

  Europejska Wspólnota Terytorialna (EWT) stanowi jeden celów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. Uzupełnia on inny cel: „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. EWT promuje i realizuje projekty międzynarodowe realizowane w ramach wspólnoty. Obejmuje trzy programy: transnarodowe, transgraniczne oraz międzyregionalne. Niegdyś były one częścią Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006, której zadania w 2007 roku przejął EWT.

  Budżet i cele

  Alokacja na wspomniane programy to 2,85% budżetu unijnego przeznaczonego na prowadzenie polityki spójności. W perspektywie 2014-2020 wynosi on ok. 8,95 mld euro. Projekty prowadzone przez EWT stanowią wsparcie dla przedsięwzięć i inwestycji,

  czytaj więcej